Regulamin dodawania opinii Stacja Ciastko

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 27 września 2023 roku.

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej,
tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie Stacja Ciastko, prowadzącą działalność nierejestrowaną. Działalność nierejestrowana prowadzona jest pod adresem ul. Królowej Jadwigi 6/3b, 85-231 Bydgoszcz.

1 Postanowienia ogólne

Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Paulinę Cyzio w sklepie https://stacjaciastko.pl/, mailowo pod adresem: stacjaciastko@gmail.com oraz mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) prowadzonych przez Paulinę Cyzio  pod nickiem: @stacjaciastko. 

Opinię na temat produktów będących w ofercie Stacja Ciastko może dodać każdy użytkownik serwisu, tj. również użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu.

Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).

Użytkownik przesyłając opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

Opinią użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w sklepie https://stacjaciastko.pl/, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania opinii było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie opinii, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

W celu dodawania opinii w sklepie https://stacjaciastko.pl/ konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu,  osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez klienta marki Stacja Ciastko.

2 Zasady publikowania Opinii

Aby opinia mogła być opublikowana przez sprzedawcę powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:

ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,

oznaczenie użytkownika (imię lub nick),

adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),

treść opinii

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzający dodanie opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

Opinia nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Paulinę Cyzio pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.  Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Decyzja o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez użytkownika. O odrzuceniu opinii użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego regulaminu.

Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie https://stacjaciastko.pl/

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:

jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,

narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,

zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż marka Stacja Ciastko, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,

zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,

zawiera treści o charakterze spamu,

jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,

jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.

Sprzedawca umożliwia dostęp do wystawionych opinii o produktach.

Treści Opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

W sklepie oraz w mediach społecznościowych publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne.

Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.

Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

Sprzedawca zapewnia poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu weryfikacji opinii, że opinie publikowane w sklepie oraz w mediach społecznościowych pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Pauliny Cyzio.

Opinie publikowane  w sklepie oraz mediach społecznościowych nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.

3 System weryfikacji opinii

Krok #1: Opinie dodawane przez użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie  weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem. 

Krok #2: Sprzedawca weryfikuje czy dane  podane podczas dodawania opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

Krok #3: Sprzedawca weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

Krok #4: Sprzedawca samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie w prowadzonym sklepie internetowym poprzez zatwierdzenie opinii w systemie.

Krok #5: Jeżeli sprzedawca będzie posiadał wątpliwości co do wystawionej opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Instagramie:

Krok #1: Użytkownicy serwisu Instagram mogą samodzielnie opublikować opinię o produktach sklepu https://stacjaciastko.pl/   pod postami reklamującymi produkty lub w wiadomościach prywatnych.

Krok #2: Wszystkie opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby wystawiających opinię z danymi dotyczącymi zamówienia dokonanego w sklepie.

Krok #3: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.

Krok #4 Sprzedawca samodzielnie publikuje opinie, które otrzymuje od konsumentów na Instagramie poprzez publikację na Instagram stories samodzielnie stworzonych grafik na podstawie otrzymanych opinii w wiadomościach prywatnych.

Weryfikacja opinii umieszczonych na Facebooku:

Krok 1: Sprzedawca zezwala na wydawanie opinii na Facebooku na fanpage zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością, z zastrzeżeniem że właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili produkt lub skorzystali z niego, który recenzują lub polecają na Facebooku. 

Krok #2: Użytkownicy samodzielnie publikują opinie na fanpage https://www.facebook.com/stacjaciastko/.  

Krok #3 Wszystkie opinie publikowane na fanpage są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem niezwłocznie po ich publikacji. 

Krok #4: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności Zgłoś post. Sprzedawca dodaje także komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.


4 Prawa autorskie

Użytkownik publikujący opinię udziela sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie oraz w mediach społecznościowych.

W ramach udzielonej licencji sprzedawcy otrzymuje prawo do:

rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,

utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów i sklepu. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia sprzedawcę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


5 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.

Użytkownik oświadcza, że:

jego opinia nie narusza zasad opisanych w regulaminie;

jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników oraz sprzedawcę jak również upoważnia sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:

zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;

pozostawać w sprzeczności z interesem sprzedawcy, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


6 Zgłaszanie naruszenia praw

W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w sklepie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

Sprzedawca powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z sklepie treści będących przyczyną naruszenia.

7 Reklamacje

Użytkownik może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w sklepie lub mediach społecznościowych. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: stacjaciastko@gmail.com  lub pisemnie na adres: Królowej Jadwigi 6/3b, 85-231 Bydgoszcz.

W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


8 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.

Zarówno użytkownik, jak i sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie poprzez wysłanie do użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas dodawania opinii w sklepie. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że opinia narusza postanowienia § 2 niniejszego regulaminu lub w sytuacji gdy otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego regulaminu, przy czym nowy regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawarte przed wprowadzeniem nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie. O zmianie regulaminu sprzedawca poinformuje za pośrednictwem sklepu/mediów społecznościowych.